Hlavná stránka


OZNAM

V súvislosti s nariadenou karanténou zamestnancov základnej školy sa od 14.04.2021 do 28.04.2021 prerušuje prevádzka základnej školy.

PaedDr. I. Miturová

riaditeľka školy

ZÁPIS  DETÍ  DO  1. ROČNÍKA

na školský rok 2021/2022 sa uskutoční  v budove základnej školy v Ihľanochdňa 12. 04. 2021 v čase od  10,45 do 16,00 hod.

Zapisujú sa deti narodené od 01.09.2014 do 31.08.2015a deti,  ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.

Vzhľadom k mimoriadnej situácii v súvislosti s Covid-19 sa zápis uskutoční bez osobnej prítomnosti detí.

Počas zápisu Vás prosíme o dodržiavanie sprísnených hygienických opatrení. 

Na zápis je potrebné:

 •  priniesť  rodný list dieťaťa,
 •  občiansky preukaz rodičov, alebo zákonných zástupcov    
 •  preukaz  poistenca dieťaťa.

Bližšie informácie podá riaditeľka Základnej školy v Ihľanoch.

PaedDr. I. Miturová

riaditeľka školy

ODKLAD POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

V prípade, ak rodič chce dieťaťu odložiť nástup do školy, musí postupovať nasledovne:

 1. Požiadať riaditeľku MŠ v Ihľanoch, nie riaditeľku ZŠ, o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.
 2. Vyplniť žiadosť o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (v MŠ Ihľany).
 3. Priložiť písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomný súhlas pediatra, informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ho  doručí  základnej škole v Ihľanoch dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu.

ZÁPIS DIEŤAŤA SO ŠVVP

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2021.

ROZHODNUTIA

Rozhodnutia o prijatí na plnenie povinnej školskej dochádzky alebo o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky budú vydané po ukončení zápisu najneskôr do 15. júna 2021. Termín na ich prevzatie bude zverejnený na stránke našej základnej školy.

PaedDr. Irina Miturová

riaditeľka školy

Oznam

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v okrese Kežmarok a prevádzkové možnosti našej základnej školy bude vzdelávanie aj od pondelka  08. marca 2021 poskytované prezenčne- v škole tak, ako bolo nastavené 01. marca po jarných prázdninách.  

Zostáva aj naďalej preukázanie sa rodiča alebo zákonného zástupcu negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní (nič sa teda nemení) a odovzdanie podpísaného čestného vyhlásenia. Žiak  1. stupňa ZŠ sa netestuje.

PaedDr. I. Miturová, riaditeľka školy

 Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 8. 3. 2021 (pdf, 156.3 kB)

https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021/

https://www.minedu.sk/data/att/18929.pdf

 Uznesenia vlády SR č. 123/2021 z 28. februára 2021 (pdf, 343.6 kB)

 Príloha č. 11c – Zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov (docx, 23.5 kB)

Oznam

Riaditeľka Základnej školy v Ihľanoch oznamuje, že od 08 . februára 2021 (pondelok) žiaci I. stupňa základných škôl pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania – každý deň ráno môžu prísť do školy za dodržania určitých podmienok. Testovanie žiakov I. stupňa nie je povinné, avšak otestovaný musí byť jeden z ich rodičov a preukázať sa negatívnym testom prvý deň nástupu do školy a následne podľa usmernení MŠVVAŠ SR. To znamená, že prezenčná forma vzdelávania bude umožnená iba tým žiakom našej školy, ktorých rodičia, respektíve jeden z rodičov, prinesú do školy negatívny test. Zákonní zástupcovia žijúci v spoločnej domácnosti si individuálne zabezpečia testovanie v niektorom zo zriadených mobilných odberných miest podľa vlastného výberu a rozhodnutia. Platnosť negatívneho testu je 7 dní. Pandemická OČR už nebude vyplácaná.
 
V Ihľanoch 03.02.2021
PaedDr. Irina Miturová
riaditeľka školy


Študijný materiál pre žiakov od 01.02.2021:

Oznam

Školy sa v pondelok 01. februára ešte neotvoria. Pokračovať sa bude v dištančnom spôsobe výučby. Pracovné listy si môžete vyzdvihnúť v pondelok 01. februára 2021 v budove školy v čase od 9.00 do 11.00 hod. za dodržania protiepidemiologických opatrení. Vstup do budovy len s rúškom!

Študijný materiál bude zverejnený podľa ročníkov aj na webovej stránke školy – www.zsihlany.sk

PaedDr. I. Miturová riaditeľka školy

Oznámenie o hodnotení žiakov (úprava klasifikácie predmetov)
Riaditeľka Základnej školy v Ihľanoch, 127 v súlade s Usmernením Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej
situácie, ktorá bola spôsobená prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2020/2021, a po
prerokovaní v pedagogickej rade vydáva Oznámenie o hodnotení žiakov.
Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:
● Zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na
domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,
● sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,
● akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.
Získavanie podkladov na hodnotenie
Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného
vyučovania v škole najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi.
Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované
žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka. Podkladmi sú
aj výchovno-vzdelávacie výsledky, ktoré žiak dosiahol do 18.12.2020.
1.ročník
Žiaci 1.ročníka budú hodnotení slovne.
2.ročník
Žiaci 2.ročníka budú hodnotení klasifikačným stupňom „známkou“ : SJL, MAT, PVO,NBV,
Hodnotenie absolvoval: HUV, TSV, VYV, ETV.3. a 4. ročník
Žiaci 3. a 4.ročníka budú hodnotení klasifikačným stupňom „známkou“ : SJL, MAT, PDA, VLA, ANJ.
Hodnotenie absolvoval: HUV, TSV, VYV,ETV, PVC, INF.

Zároveň oznamujeme, že Výpis klasifikácie za I. polrok školského roka 2020/2021 dostanú žiaci po opätovnom nastúpení do školy.

V Ihľanoch 27.01.2021

PaedDr. I. Miturová
riaditeľka školy


Študijný materiál pre žiakov od 25.01.2021:

OZNAM

Vážení rodičia a žiaci,

situácia ohľadom Covid-19 je na celom Slovensku naďalej veľmi vážna, preto sa žiaci od pondelka 25. januára 2021 do školy zatiaľ nevrátia. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime ako doteraz – dištančnou formou doma.

Vzhľadom k tomu, že cez víkend  bude v budove školy  prebiehať testovanie, nebude možné v pondelok vstúpiť do budovy školy, preto Pracovné listy si môžete vyzdvihnúť v utorok 26.01.2021 ráno od 9.00 hod. do 11,00 hod v budove školy za dodržania protiepidemiologických opatrení. Vstup do budovy len s rúškom!

Študijný materiál bude zverejnený podľa ročníkov aj na webovej stránke školy – www.zsihlany.sk

PaedDr. I. Miturová

riaditeľka školy

Študijný materiál pre žiakov od 18.01.2021:

Oznam

Riaditeľka ZŠ v Ihľanoch oznamuje rodičom a žiakom tunajšej školy, že naďalej  platí rozhodnutie ministra školstva z 08 .01. 2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a preto od 18.januára 2021 (pondelok) bude vyučovanie naďalej prebiehať dištančnou formou doma. Pracovné listy si môžete vyzdvihnúť v pondelok 18.januára 2021 v budove školy v čase od 9.00 do 11.00 hod. za dodržania protiepidemiologických opatrení. Vstup do budovy len s rúškom!

Študijný materiál bude zverejnený podľa ročníkov aj na webovej stránke školy – www.zsihlany.sk

PaedDr. I. Miturová

riaditeľka školy

Študijný materiál pre žiakov od 11.01.2021:

Oznam

Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „lockdownu“ na území SR do 24.01.2021 upravujeme výchovno–vzdelávací proces v súlade s usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a v zmysle pokynov ŠPU nasledovne :

 1. Od 11.01. – 18.01.2021 (záväzný termín) prechádzajú žiaci  I. stupňa na dištančné vzdelávanie – vyučovanie z domu.
 2. Rodičovi, v prípade potreby, bude vyplácaná pandemická OČR.
 3.  Pracovné listy si môžu rodičia prevziať v pondelok 11.01.2021 ráno od 9.00 hod. do 11,00 hod v budove školy za dodržania protiepidemiologických opatrení. Vstup do budovy len s rúškom!
 4. Študijný materiál bude zverejnený podľa ročníkov aj na webovej stránke školy – www.zsihlany.sk

PaedDr. I. Miturová

riaditeľka školy

Oznam

V súvislosti s nariadením hlavného hygienika SR Vám oznamujeme, že od 21.12.2020 ( pondelok ) sú vianočné prázdniny. Predpokladaný nástup žiakov do školy je 11. 01. 2021 ( pondelok ).

Oznam

Dávame do pozornosti rodičom našich žiakov 1.stupňa aktualizované tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktorým sa žiak musí preukázať zajtra ráno pri vstupe do budovy školy. Tlačivo bolo aktualizované včera 01.11.2020, je k dispozícii na webovom sídle našej školy pod najnovším príspevkom.
https://www.minedu.sk/data/att/17778.pdf

Informácia pre žiakov a rodičov
(Celoplošné testovanie COVID 19 a možné dopady na organizáciu vyučovania )
V dňoch 31.10. a 1.11.2020 sa uskutoční celoplošné testovanie COVID 19.
Žiakom I. stupňa starším ako 10 rokov (t. j. k 1.11.2020 – 10 rokov + 1 deň) je odporúčané zúčastniť sa testovania. Pri nástupe do školy dňa 3.11.2020 sú títo žiaci povinní preukázať sa negatívnym testom.  Ak sa žiaci nebudú vedieť preukázať negatívnym testom, nemôžu sa zúčastňovať prezenčnej výučby. V prípade, že ich test je pozitívny bude im nariadená karanténa.Ďalšie usmernenie v konkrétnych situáciách:a) Žiak sa testovania zúčastní – je negatívny a aj jeho rodinní príslušníci sú negatívni -pokračuje v prezenčnej forme vyučovania – žiak predkladá certifikát z testovania, rodič predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti.b) Žiak sa zúčastní testovania – je negatívny – rodinný príslušník v spoločnej domácnosti je pozitívny – ak nariadi RÚVZ žiak ostáva v karanténe – ospravedlňuje lekár.c) Žiak sa zúčastní testovania – je pozitívny – ostáva v karanténe – ospravedlňuje lekár.d) V utorok 3.11.2020 sa všetci žiaci I. st. musia pri vstupe do školy nevyhnutne preukázať  vyhlásením rodičov o bezinfekčnosti, formulár bude zverejnený na webe školy. Bez tohto vyhlásenia nebude žiak vpustený do budovy školy.Legislatívna opora na vyžiadanie predmetného vyhlásenia, citácia z usmernenia MŠ SR:„Zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.“Rodič svojím vyhlásením berie plnú zodpovednosť za správnosť a pravdivosť predmetného vyhlásenia.Prosíme rodičov o maximálnu zodpovednosť. Všetci si musíme byť vedomí možných následkov pri nepravdivo vypísanom Vyhlásení, resp. pri zamlčiavaní iných skutočností.Upozornenie!Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.                                                                         

PaedDr.I.Miturová riaditeľka školy

Oznam

Vážení rodičia a žiaci, prvý stupeň ZŠ (1. – 4. ročník ) sa od 26.10.2020 ( pondelok ) vzdeláva v škole prezenčnou formou – t.j. žiaci normálne chodia do školy každý deň.

Jesenné prázdniny sa presúvajú z 29. a 30. októbra na 30. októbra a 02. novembra 2020.

,,Ide o piatok a pondelok, vzhľadom na to, že cez víkend sa má konať celoplošné testovanie a v pondelok prebehne dezinfekcia. Okrem toho pribudnú nové prázdniny aj v piatok 06. novembra a v pondelok 09. novembra 2020 – opäť ide o obdobie celoplošného testovania,” dodal Branislav Gröhling, minister ŠVVaŠ SR.

Pri akejkoľvek zmene Vás budeme dopredu informovať.

Prázdniny sa pomaly končia a my sa na Vás už veľmi tešíme! Dúfame, že aj Vy na nás 🙂

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu 02.09. 2020 o 08.00 hod. v  budove tunajšej Základnej školy.  

Na slávnosť otvorenia musíte prísť s rúškom na tvári. Rodičom nie je vstup do budovy školy povolený, okrem rodičov prvákov, ktorí musia mať prekryté horné dýchacie cesty – rúškom, šatkou.

V prípade priaznivého počasia sa slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 uskutoční na školskom dvore.

Tešíme sa na Vaše zážitky z prázdnin!

OZNAM

Riaditeľka Základnej školy v Ihľanoch oznamuje, že komisionálne skúšky sa budú konať v dňoch 19.08. – 21.08.2020 v tunajšej Základnej škole.

OZNAM

Riaditeľka Základnej školy v Ihľanoch oznamuje, že dňa 01.júna 2020 v pondelok začína školské vyučovanie pre žiakov tunajšej Základnej školy.

Zároveň žiada rodičov, aby v tento deň osobne priviedli svoje deti do školy za účelom zistenia bezinfekčnosti dieťaťa.

Časové rozpätie príchodu žiakov do školy od 01.06.2020

Čas príchodu Trieda
7,10-7,20 1.A
7,20-7,30 2.A  
7,30-7,40 2.B
7,40-7,50 3.A
7,50-8,00 4.A
8,00-8,10 4.B

Organizácia vyučovania od 01.06.2020

Čas Trvanie VH Vyuč. hodina Prestávka
8,15-9,00 45 min. 1. 10 min.
9,10-9,45 35 min. 2. 35 min.
10,20-11,05 45 min. 3. 10 min.
11,15-11,55 40 min. 4. Odchod domov:
      12,00 – 1.A
12,10 – 2.A
12,20 – 2.B
12,30 – 3.A
12,40 – 4.A
12,50 – 4.B

Zmena v dištančnom  vyučovaní počas mimoriadneho prerušenia  vyučovania

Milí rodičia, na základe usmernenia ministerstva školstva nastavujeme od 04.mája 2020 nové podmienky vyučovania. 

Upravujeme rozvrh – znižujeme počet hodín v týždni. Dôraz budeme klásť na hlavné predmety – slovenský jazyk, matematika, anglický jazyky. V iných predmetoch zredukujeme učivo. Vyčlenili sme predmety, ktoré nebudú klasifikované na konci školského roka. Kvalitnou realizáciou dištančnej formy vyučovania chceme naplniť ciele predmetov.  

Navzájom sa podporujme, aby sme zodpovedným prístupom k učeniu túto neštandardnú a neľahkú situáciu úspešne zvládli. Prajem všetkým dobré zdravie.

Zmena rozvrhu od 04.05.2020

 1. – 2. ročník 
Deň 1. 2. 3. 4. Neklasifikované
Pondelok MAT SJL     HUV
Utorok SJL PVO     TSV
Streda SJL       VYV
Štvrtok SJL MAT     NBV
Piatok MAT       ETV

Hodnotené slovne stupňom – 8 hodín týždenne, neklasifikované predmety slúžia na motiváciu žiakov.

3. ročník

Deň 1. 2. 3. 4. Neklasifikované
Pondelok MAT SJL     HUV
Utorok SJL PDA/ VLA     TSV
Streda  MAT       VYV
Štvrtok SJL  ANJ     NBV/INF
Piatok MAT       PVC

Hodnotené slovne stupňom – 8 hodín týždenne, neklasifikované predmety slúžia na motiváciu žiakov.

Párny týždeň PDA, nepárny týždeň VLA

4.ročník

Deň 1. 2. 3. 4. Neklasifikované
Pondelok MAT SJL     HUV
Utorok SJL MAT     TSV
Streda PDA/VLA SJL     VYV
Štvrtok SJL MAT     NBV/INF
Piatok MAT  ANJ     PVC

Hodnotené slovne stupňom – 10 hodín týždenne, neklasifikované predmety slúžia na motiváciu žiakov.

Párny týždeň PDA, nepárny týždeň VLA

PaedDr. Irina Miturová

riaditeľka školy

Oznámenie  o hodnotení žiakov (úprava klasifikácie predmetov)

Riaditeľka Základnej školy  v Ihľanoch, 127  v súlade s Usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, ktorá bola spôsobená prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, vydáva Oznámenie o hodnotení žiakov.

Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:

● Zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,

● sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,

● akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

Zásady hodnotenia

1. Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v škole nerealizuje formou klasifikácie. Priebežné hodnotenie má charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Má motivačný charakter s cieľom pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie má značne individualizovaný charakter, zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.

2. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách.

Získavanie podkladov na hodnotenie

1. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v škole najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

2. Počas prerušeného vyučovania v škole sa neodporúča hodnotiť žiakov na základe testov a písomných skúšok.

3. V čase mimoriadnej situácie sa ruší povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné práce, vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu.

Riaditeľka školy rozhodla o klasifikovaní, resp. neklasifikovaní týchto predmetov:

Zmena v  klasifikovaní, resp. neklasifikovaní predmetov:

1.ročník

Žiaci 1.ročníka budú hodnotení slovne.

2.ročník

Žiaci 2.ročníka budú hodnotení slovne : SJL, MAT, PVO

Hodnotenie absolvoval: HUV, TSV, VYV, NBV, ETV, 

3. a 4.ročník

Žiaci 3. a 4.ročníka budú hodnotení slovne : SJL, MAT, PDA, VLA, ANJ, 

Hodnotenie absolvoval: HUV, TSV, VYV, NBV, ETV, PVC, INF

 Postup do vyššieho ročníka

1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t. j. nemôže opakovať ročník.

2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

3. V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.08.2020.

Ihľany, 17. apríla 2020

                                                                                 PaedDr. Irina Miturová

 riaditeľka školy

ROZHODNUTIE
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,

b) mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania; mimoriadne prerušenie prevádzky sa nevzťahuje na diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatóriá,

c) určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020 takto….
CELÉ ROZHODNUTIE (PDF)

Zápis do 1. ročníka

Vážení rodičia v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia nového koronavírusu, mení sa termín a spôsob zápisu detí do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2020/2021. Dňa 15.apríla 2020 ( streda ) môžete svoje dieťa ( bez prítomnosti dieťaťa ) prísť zapísať do školy v čase od 09,00 hod. do 12,00 hod. Ide o deti ktoré k 31.08.2020 dovŕšia 6 rokov a staršie ( keď mali odklad ). Každé takéto dieťa musí byť zapísané! Pri osobnej účasti na zápise musí mať každý zákonný zástupca rúško na tvári a ochranné rukavice na rukách!

Na zápis je potrebné priniesť:

 1. Rodný list dieťaťa.
 2. Kartičku poistenca dieťaťa.
 3. Občiansky preukaz rodiča.

Ďakujeme za pochopenie!

Oznam

Úrad verejného zdravotníctva SR rozhodol, že školy ostanú zatvorené od 30.03.2020 až do odvolania. V prípade zmien vás budeme informovať.

Covid-19 (Coronavírus) po slovensky :: SPDTP

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok…

Žiaci 4.B sa zapojili do krásnej celoslovenskej zbierky plnej lásky a dobrého srdca. Spolu pripravili krabice, ktoré potešia ľudí v domove dôchodcov a urobia im krajšie Vianoce. Žiaci s láskou a nadšením nosili rôzne sladkosti, čaje, kávy, ktorými naplnili krabice. Ďakujeme aj rodičom, ktorí sa do tejto charitatívnej činnosti zapojili.

Padajúce lístie, sychravé a chladné počasie nám nesignalizuje len jesenné ročné obdobie ale tiež obdobie chrípok či prechladnutí. Spolu so žiakmi našej školy sme si 08.novembra 2019 toto obdobie spríjemnili varením bylinkového čaju, ktorým nielen môžeme posilňovať našu imunitu ale naučiť sa niečo o liečivých bylinkách. Osladili sme si tak čakanie na zimu a prvý sneh…

Jesenné prázdniny

30.október ( streda ) – 31. október ( štvrtok ) 2019. Školské vyučovanie sa začne 4. novembra ( pondelok ) 2019.

Svetový deň mlieka v školách

Zdravá výživa je dôležitou súčasťou našej školy.
Dňa 23. septembra sme si pripomenuli Svetový deň mlieka. Svetový deň mlieka v školách, pripadajúci na poslednú stredu v septembri, zaviedla v roku 2000 Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).
Tento sviatok sme oslávili aj projektovým vyučovaním. Počas dňa sme spoločne vykonali rôzne aktivity, ktoré mali prispieť k uvedomeniu si potreby mlieka pre náš život.
Počas tohto dňa deti mohli vidieť DVD – Cesta k mlieku, kde mohli bližšie spoznať proces ,,od kravičky k spotrebiteľovi.”
Deň mlieka je preto dobrá príležitosť, aby sme si uvedomili  význam mlieka pre naše zdravie.

OZNAM

 Riaditeľka Základnej školy v Ihľanoch oznamuje, že na základe odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade, detskej lekárky MUDr. Milkovej a na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy v Ihľanoch, je vyučovanie od 13. februára 2019 (streda) do 15. februára 2019 (piatok) prerušené z dôvodu chrípkového ochorenia žiakov.

Vyučovanie bude pokračovať po jarných prázdninách 25. februára 2019 (pondelok).

Oznam

Oznamujeme, že 1. polrok školského roka 2018/2019 je úspešne za nami.                                        31. januára 2019 ( štvrtok ) žiaci obdržia polročný výpis známok. V tento deň sa žiaci učia podľa rozvrhu hodín.  01. februára 2019 ( piatok ) sú polročné prázdniny.                                                       Milí žiaci, užite si tento voľný deň!                                                                                                             A aj keď nie každý bude mať na vysvedčení najnižší súčet známok, nevadí, pousilujte sa v 2. polroku 2018/2019.                                                                                                                                        Začiatok riadneho vyučovania – 04. február 2019 ( pondelok ).

Futbalový turnaj

13. decembra 2018 sa vybraní žiaci 3. – 4. ročníka zúčastnili na futbalovom turnaji mladších žiakov v ZŠ Toporec. Odišli sme s pekným 3. miestom. Radosť nám urobili nie len diplom a víťazný pohár, ale aj dobrá nálada, súdržnosť a radosť z pohybu.

Vedenie Základnej školy v Ihľanoch 127

Pozýva rodičov žiakov tunajšej školy na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 15.11.2018 ( štvrtok ) o 14:30 hod. v budove základnej školy.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka

Na našej základnej škole prebehlo 18.10. ( štvrtok ) a 19.10.( piatok ) testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov. Do pilotného projektu zameraného na testovanie pohybových predpokladov sa zapojilo 29 prvákov. Koordinátorkou testovania bola Mgr. Mária Starinská.

Cieľom celoplošného testovania pohybových predpokladov žiakov nie je vyhľadať najtalentovanejšie deti, ale odporučiť deťom (aj rodičom) druhy športov (disciplín), v ktorých môžu byť deti úspešné, resp. vykonávanie daného športu ich bude zaujímať. Ak ich šport zaujme (nadchne), budú deti motivované a budú sa chcieť hýbať. Úvodné testovanie žiakov v 1. ročníku základných škôl je zaradené zámerne v tejto vekovej kategórii, pretože ešte väčšinou nezačali s riadenou športovou prípravou, alebo ju realizujú len krátku dobu.

Testovanie prebiehalo v 4-och cykloch:

 1. cyklus
 • Váženie a meranie k zisteniu telesnej váhy a výšky
 • Predklon v sede dosahovaním
 • Sed – ľah
 • Opakovaná zostava s tyčou
 • Výdrž v zhybe nadhmatom
 • Skok do diaľky z miesta
 • Kotúľanie troch lôpt
 1. cyklus
 • Člnkový beh 4×10 m
 1. cyklus
 • Viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 m
 1. cyklus
 • Vlajková naháňačka

Od školského roku 2018/2019 bude testovanie povinné pre všetkých žiakov 1. ročníkov základných škôl. Tí absolvujú rovnaké testy o dva roky – teda v 3. ročníku. Každé otestované dieťa navyše získa  osvedčenie, ktoré bude obsahovať zoznam odporúčaných športov. Prepojenie na veľký informačný systém o športe pomôže sprostredkovať informáciu o dostupných športových kluboch v regióne, na ktoré sa môžu rodičia obrátiť a zapísať dieťa na daný šport. Modul testovania bude súčasťou informačného systému v športe, ktorý legislatívne upravuje zákon o športe.