Hlavná stránka


Oznam

Z dôvodu pozitívneho testu na COVID – 19 u žiaka z 3.A triedy a na základe rozhodnutia RÚVZ SR v Poprade ostávajú triedy od 25.11.2021 do 04.12. 2021 v karanténe. Predpokladaný návrat žiakov do školy je 6.12.2021.

OZNAM

Pozývame rodičov na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 25.10.2021 (pondelok) o 14,30 hod. v budove Základnej školy v Ihľanoch. Vzhľadom k epidemiologickej situácii  rodičovské združenie prebehne v triedach. Prosíme o dodržanie protiepidemiologických opatrení (respirátor).

PaedDr. I. Miturová

riaditeľka školy

Oznam

Prázdniny sa pomaly končia a my sa na Vás už veľmi tešíme! Dúfame, že aj Vy na nás 🙂

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 02.09.2021 o 08.00 hod. v budove tunajšej Základnej školy. Na slávnosť otvorenia musíte prísť s rúškom na tvári. Rodičom nie je vstup do budovy školy povolený, okrem rodičov prvákov, ktorí musia mať prekryté horné dýchacie cesty – rúškom, šatkou.Tešíme sa na Vaše zážitky z prázdnin!

Tešíme sa na Vaše zážitky z prázdnin!

Oznam

V súvislosti s nariadenou karanténou zamestnancov základnej školy sa od 14.04.2021 do 28.04.2021 prerušuje prevádzka základnej školy.

PaedDr. I. Miturová

riaditeľka školy

ZÁPIS  DETÍ  DO  1. ROČNÍKA

na školský rok 2021/2022 sa uskutoční  v budove základnej školy v Ihľanochdňa 12. 04. 2021 v čase od  10,45 do 16,00 hod.

Zapisujú sa deti narodené od 01.09.2014 do 31.08.2015a deti,  ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.

Vzhľadom k mimoriadnej situácii v súvislosti s Covid-19 sa zápis uskutoční bez osobnej prítomnosti detí.

Počas zápisu Vás prosíme o dodržiavanie sprísnených hygienických opatrení. 

Na zápis je potrebné:

  •  priniesť  rodný list dieťaťa,
  •  občiansky preukaz rodičov, alebo zákonných zástupcov    
  •  preukaz  poistenca dieťaťa.

Bližšie informácie podá riaditeľka Základnej školy v Ihľanoch.

PaedDr. I. Miturová

riaditeľka školy

ODKLAD POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

V prípade, ak rodič chce dieťaťu odložiť nástup do školy, musí postupovať nasledovne:

  1. Požiadať riaditeľku MŠ v Ihľanoch, nie riaditeľku ZŠ, o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.
  2. Vyplniť žiadosť o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (v MŠ Ihľany).
  3. Priložiť písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomný súhlas pediatra, informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ho  doručí  základnej škole v Ihľanoch dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu.

ZÁPIS DIEŤAŤA SO ŠVVP

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2021.

ROZHODNUTIA

Rozhodnutia o prijatí na plnenie povinnej školskej dochádzky alebo o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky budú vydané po ukončení zápisu najneskôr do 15. júna 2021. Termín na ich prevzatie bude zverejnený na stránke našej základnej školy.

PaedDr. Irina Miturová

riaditeľka školy

Oznam

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v okrese Kežmarok a prevádzkové možnosti našej základnej školy bude vzdelávanie aj od pondelka  08. marca 2021 poskytované prezenčne- v škole tak, ako bolo nastavené 01. marca po jarných prázdninách.  

Zostáva aj naďalej preukázanie sa rodiča alebo zákonného zástupcu negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní (nič sa teda nemení) a odovzdanie podpísaného čestného vyhlásenia. Žiak  1. stupňa ZŠ sa netestuje.

PaedDr. I. Miturová, riaditeľka školy

 Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 8. 3. 2021 (pdf, 156.3 kB)

https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021/

https://www.minedu.sk/data/att/18929.pdf

 Uznesenia vlády SR č. 123/2021 z 28. februára 2021 (pdf, 343.6 kB)

 Príloha č. 11c – Zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov (docx, 23.5 kB)

Oznam

Riaditeľka Základnej školy v Ihľanoch oznamuje, že od 08 . februára 2021 (pondelok) žiaci I. stupňa základných škôl pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania – každý deň ráno môžu prísť do školy za dodržania určitých podmienok. Testovanie žiakov I. stupňa nie je povinné, avšak otestovaný musí byť jeden z ich rodičov a preukázať sa negatívnym testom prvý deň nástupu do školy a následne podľa usmernení MŠVVAŠ SR. To znamená, že prezenčná forma vzdelávania bude umožnená iba tým žiakom našej školy, ktorých rodičia, respektíve jeden z rodičov, prinesú do školy negatívny test. Zákonní zástupcovia žijúci v spoločnej domácnosti si individuálne zabezpečia testovanie v niektorom zo zriadených mobilných odberných miest podľa vlastného výberu a rozhodnutia. Platnosť negatívneho testu je 7 dní. Pandemická OČR už nebude vyplácaná.
 
V Ihľanoch 03.02.2021
PaedDr. Irina Miturová
riaditeľka školy


Študijný materiál pre žiakov od 01.02.2021:

Oznam

Školy sa v pondelok 01. februára ešte neotvoria. Pokračovať sa bude v dištančnom spôsobe výučby. Pracovné listy si môžete vyzdvihnúť v pondelok 01. februára 2021 v budove školy v čase od 9.00 do 11.00 hod. za dodržania protiepidemiologických opatrení. Vstup do budovy len s rúškom!

Študijný materiál bude zverejnený podľa ročníkov aj na webovej stránke školy – www.zsihlany.sk

PaedDr. I. Miturová riaditeľka školy

Oznámenie o hodnotení žiakov (úprava klasifikácie predmetov)
Riaditeľka Základnej školy v Ihľanoch, 127 v súlade s Usmernením Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej
situácie, ktorá bola spôsobená prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2020/2021, a po
prerokovaní v pedagogickej rade vydáva Oznámenie o hodnotení žiakov.
Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:
● Zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na
domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,
● sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,
● akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.
Získavanie podkladov na hodnotenie
Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného
vyučovania v škole najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi.
Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované
žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka. Podkladmi sú
aj výchovno-vzdelávacie výsledky, ktoré žiak dosiahol do 18.12.2020.
1.ročník
Žiaci 1.ročníka budú hodnotení slovne.
2.ročník
Žiaci 2.ročníka budú hodnotení klasifikačným stupňom „známkou“ : SJL, MAT, PVO,NBV,
Hodnotenie absolvoval: HUV, TSV, VYV, ETV.3. a 4. ročník
Žiaci 3. a 4.ročníka budú hodnotení klasifikačným stupňom „známkou“ : SJL, MAT, PDA, VLA, ANJ.
Hodnotenie absolvoval: HUV, TSV, VYV,ETV, PVC, INF.

Zároveň oznamujeme, že Výpis klasifikácie za I. polrok školského roka 2020/2021 dostanú žiaci po opätovnom nastúpení do školy.

V Ihľanoch 27.01.2021

PaedDr. I. Miturová
riaditeľka školy


Študijný materiál pre žiakov od 25.01.2021:

OZNAM

Vážení rodičia a žiaci,

situácia ohľadom Covid-19 je na celom Slovensku naďalej veľmi vážna, preto sa žiaci od pondelka 25. januára 2021 do školy zatiaľ nevrátia. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime ako doteraz – dištančnou formou doma.

Vzhľadom k tomu, že cez víkend  bude v budove školy  prebiehať testovanie, nebude možné v pondelok vstúpiť do budovy školy, preto Pracovné listy si môžete vyzdvihnúť v utorok 26.01.2021 ráno od 9.00 hod. do 11,00 hod v budove školy za dodržania protiepidemiologických opatrení. Vstup do budovy len s rúškom!

Študijný materiál bude zverejnený podľa ročníkov aj na webovej stránke školy – www.zsihlany.sk

PaedDr. I. Miturová

riaditeľka školy

Študijný materiál pre žiakov od 18.01.2021:

Oznam

Riaditeľka ZŠ v Ihľanoch oznamuje rodičom a žiakom tunajšej školy, že naďalej  platí rozhodnutie ministra školstva z 08 .01. 2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a preto od 18.januára 2021 (pondelok) bude vyučovanie naďalej prebiehať dištančnou formou doma. Pracovné listy si môžete vyzdvihnúť v pondelok 18.januára 2021 v budove školy v čase od 9.00 do 11.00 hod. za dodržania protiepidemiologických opatrení. Vstup do budovy len s rúškom!

Študijný materiál bude zverejnený podľa ročníkov aj na webovej stránke školy – www.zsihlany.sk

PaedDr. I. Miturová

riaditeľka školy

Študijný materiál pre žiakov od 11.01.2021:

Oznam

Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „lockdownu“ na území SR do 24.01.2021 upravujeme výchovno–vzdelávací proces v súlade s usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a v zmysle pokynov ŠPU nasledovne :

  1. Od 11.01. – 18.01.2021 (záväzný termín) prechádzajú žiaci  I. stupňa na dištančné vzdelávanie – vyučovanie z domu.
  2. Rodičovi, v prípade potreby, bude vyplácaná pandemická OČR.
  3.  Pracovné listy si môžu rodičia prevziať v pondelok 11.01.2021 ráno od 9.00 hod. do 11,00 hod v budove školy za dodržania protiepidemiologických opatrení. Vstup do budovy len s rúškom!
  4. Študijný materiál bude zverejnený podľa ročníkov aj na webovej stránke školy – www.zsihlany.sk

PaedDr. I. Miturová

riaditeľka školy

Oznam

V súvislosti s nariadením hlavného hygienika SR Vám oznamujeme, že od 21.12.2020 ( pondelok ) sú vianočné prázdniny. Predpokladaný nástup žiakov do školy je 11. 01. 2021 ( pondelok ).

Oznam

Dávame do pozornosti rodičom našich žiakov 1.stupňa aktualizované tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktorým sa žiak musí preukázať zajtra ráno pri vstupe do budovy školy. Tlačivo bolo aktualizované včera 01.11.2020, je k dispozícii na webovom sídle našej školy pod najnovším príspevkom.
https://www.minedu.sk/data/att/17778.pdf

Informácia pre žiakov a rodičov
(Celoplošné testovanie COVID 19 a možné dopady na organizáciu vyučovania )
V dňoch 31.10. a 1.11.2020 sa uskutoční celoplošné testovanie COVID 19.
Žiakom I. stupňa starším ako 10 rokov (t. j. k 1.11.2020 – 10 rokov + 1 deň) je odporúčané zúčastniť sa testovania. Pri nástupe do školy dňa 3.11.2020 sú títo žiaci povinní preukázať sa negatívnym testom.  Ak sa žiaci nebudú vedieť preukázať negatívnym testom, nemôžu sa zúčastňovať prezenčnej výučby. V prípade, že ich test je pozitívny bude im nariadená karanténa.Ďalšie usmernenie v konkrétnych situáciách:a) Žiak sa testovania zúčastní – je negatívny a aj jeho rodinní príslušníci sú negatívni -pokračuje v prezenčnej forme vyučovania – žiak predkladá certifikát z testovania, rodič predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti.b) Žiak sa zúčastní testovania – je negatívny – rodinný príslušník v spoločnej domácnosti je pozitívny – ak nariadi RÚVZ žiak ostáva v karanténe – ospravedlňuje lekár.c) Žiak sa zúčastní testovania – je pozitívny – ostáva v karanténe – ospravedlňuje lekár.d) V utorok 3.11.2020 sa všetci žiaci I. st. musia pri vstupe do školy nevyhnutne preukázať  vyhlásením rodičov o bezinfekčnosti, formulár bude zverejnený na webe školy. Bez tohto vyhlásenia nebude žiak vpustený do budovy školy.Legislatívna opora na vyžiadanie predmetného vyhlásenia, citácia z usmernenia MŠ SR:„Zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.“Rodič svojím vyhlásením berie plnú zodpovednosť za správnosť a pravdivosť predmetného vyhlásenia.Prosíme rodičov o maximálnu zodpovednosť. Všetci si musíme byť vedomí možných následkov pri nepravdivo vypísanom Vyhlásení, resp. pri zamlčiavaní iných skutočností.Upozornenie!Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.                                                                         

PaedDr.I.Miturová riaditeľka školy

Oznam

Vážení rodičia a žiaci, prvý stupeň ZŠ (1. – 4. ročník ) sa od 26.10.2020 ( pondelok ) vzdeláva v škole prezenčnou formou – t.j. žiaci normálne chodia do školy každý deň.

Jesenné prázdniny sa presúvajú z 29. a 30. októbra na 30. októbra a 02. novembra 2020.

,,Ide o piatok a pondelok, vzhľadom na to, že cez víkend sa má konať celoplošné testovanie a v pondelok prebehne dezinfekcia. Okrem toho pribudnú nové prázdniny aj v piatok 06. novembra a v pondelok 09. novembra 2020 – opäť ide o obdobie celoplošného testovania,” dodal Branislav Gröhling, minister ŠVVaŠ SR.

Pri akejkoľvek zmene Vás budeme dopredu informovať.