Kedy začína povinná školská dochádzka

Kedy začína povinná školská dochádzka?

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Čo je školská spôsobilosť?

Školská spôsobilosť (zrelosť) je pripravenosť dieťaťa na zvládnutie určitých výchovno-vzdelávacích požiadaviek, súhrn psychických, fyzických a sociálnych schopností, ktorý dieťaťu umožňuje stať sa žiakom a je predpokladom absolvovania výchovno-vzdelávacieho programu základnej školy.
Pri pochybnostiach, či je dieťa dostatočne pripravené pre školskú dochádzku, je potrebné navštíviť CPPPP, kde psychológ dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej pripravenosti dieťaťa a poradí, ako sa môže dieťa pripravovať na školu v tej oblasti,  v ktorej má ešte problémy a poskytne bez platne aj vhodné podnety a materiály.

Ktoré deti sa musia zúčastniť zápisu?

Zápisu sa zúčastnia všetky deti, ktoré do 1. septembra 2018 dovŕšia šesť rokov a deti, ktoré mali v minulom školskom roku odloženú školskú dochádzku.

Aké osobné údaje škola pri zápise vyžaduje?

Pri zápise dieťaťa do 1.ročníka sa zisťujú osobné údaje:
·         meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
·         meno a priezvisko zákonného zástupcu, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

Aké doklady je potrebné predložiť pri zápise?

Pri zápise je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

Na ktorú základnú školu zapísať dieťa?

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Teda zákonní zástupcovia môžu dieťa zapísať do ktorejkoľvek základnej školy, majú právo vybrať pre svoje dieťa aj inú základnú školu mimo spádovej školy. Ak sa zákonný zástupca rozhodne pre inú školu ako je spádová škola, zapisuje svoje dieťa po dohode s riaditeľom tejto školy, (je potrebný súhlas riaditeľa zvolenej školy – riaditeľ tejto školy udelí súhlas s prijatím s prihliadnutím na kapacitné možnosti školy).
Ak sa zákonný zástupca rozhodne pre školu v mieste svojho trvalého bydliska – pre spádovú školu, je táto škola povinná dieťa zapísať.

Ako prebieha zápis?

Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom. Pedagógovia väčšinou hravou formou pracujú s dieťaťom a zisťujú, či pozná farby, základné geometrické tvary, pomerové množstvo, veľkosť, prípadne dieťa kreslí obrázok, alebo rozpráva podľa obrázku, recituje básničku, spieva pesničku. Ide o orientačné posúdenie spôsobilosti dieťaťa na školu. Samotný zápis neslúži na diagnostiku dieťaťa.
Rodič na zápise dostane základné informácie, čo je potrebné v septembri prváčikovi zakúpiť, vyplní dotazník.

Kedy možno povinnú školskú dochádzku odložiť?

Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok  ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť. Odklad školskej dochádzky je vhodný najmä v týchto prípadoch:
·         ak je dieťa hravé, nedokáže sa primerane koncentrovať,
·         ak má vážnejší rečový nedostatok, či iný zdravotný problém,
·         ak má dieťa nedostatky v grafomotorickom prejave spôsobené nezrelosťou jemnej  motoriky,
·         ak má problémy v ďalších oblastiach dôležitých pre úspešné zvládnutie nárokov školy, (napr. nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, stolovať, nevie sa orientovať v čase  a priestore a pod.).

Kedy by malo dieťa navštevovať 0.ročník?

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok alebo o zaradení do nultého ročníka, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade alebo zaradení do nultého ročníka aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje a na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa. Zákonný zástupca dieťaťa má právo rozhodnúť, či dieťa s odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník.
•    Nultý ročník základnej školy je určený pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u nich predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy.

Upozornenie:

Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na Slovensku má každý rodič, ktorý je občanom SR a takisto aj jeho dieťa má slovenské občianstvo, bez ohľadu na to, kde žije.  V prípade, že si zákonný zástupca dieťaťa nesplní povinnosť tým, že neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku, dopustí sa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta do výšky 331,50 €.