Problémy v správaní

PROBLÉMY   V    SPRÁVANÍ

Pod poruchami správania rozumieme odchýlky v oblasti socializácie, keď jedinec nie je schopný rešpektovať normy správania na úrovni zodpovedajúcej jeho veku. V súčasnej dobe pozorujeme nárast porúch správania u detí, čo môže súvisieť so súčasnou dobou, keď sa uprednostňujú v značnej miere materiálne hodnoty, vo zvýšenej miere sa agresivita objavuje v médiách, zhoršuje sa sociálna situácia v niektorých rodinách.

Rôzne poruchy správania bývajú v detstve úplne bežné, ale obyčajne sa na ne nepríde včas. Rodičia ťažkosti dieťaťa často prehliadajú, označia ho za prechodné obdobie a nechcú uznať, že by dieťa mohlo mať psychický problém. Často si ani nepripustíme, že by dieťa mohlo potrebovať pomoc, pokým sa niečo nestane. Závažné problémy nastanú, keď sa stane niečo nezvyčajné, keď dieťa utečie z domu, niekoho napadne, alebo sa pokúsi o samovraždu.

Vymedzenie pojmu poruchy správania nie je jednoduché. Nie každú odchýlku  v správaní môžeme nazvať poruchou správania. Aby sme mohli hovoriť o poruchách správania, musí dané správanie spĺňať určité kritéria: ide o opakované porušovanie spoločenských  a morálnych noriem, o opakujúci sa vzorec disociálneho, agresívneho a vzdorovitého správania v trvaní aspoň 6 mesiacov, pričom  jedinec je schopný pochopiť hodnoty a normy spoločnosti. Ak jedinec nie je schopný pochopiť hodnoty a normy, nejedná sa o poruchy správania. Ide hlavne o ľudí mentálne postihnutých, alebo o ľudí z iného spoločenského alebo sociokultúrneho prostredia.

Ak má vaše dieťa poruchy správania, je možné, že trpí a že môže byť po stránke fyzickej, intelektovej a emocionálnej oslabené. Medzi najčastejšie poruchy správania zaraďujeme:

A: Poruchy správania súvisiace s hyperaktivitou, neschopnosťou sústrediť  sa a s asociálnym správaním

 1. ADHD – Porucha pozornosti s hyperaktivitou

nesústredenosť

hyperaktivita

impulzivita

 

 1. Asociálne správanie a neposlušnosť
 •     agresivita voči ľuďom a zvieratám
 •     ničenie majetku
 •     podvádzanie a krádeže
 1. Porucha opozičného vzdoru
 •   strata trpezlivosti a rozčuľovanie sa
 •   hádky s dospelými
 •   aktívne odporovanie dospelým
 •   dieťa úmyselne robí veci, ktoré  niekoho rozčuľujú
 •   obviňuje zo svojho správania iných
 •   je vzťahovačné
 •   je zlostné, urážlivé
 •   je zlomyseľné

B: Problémy súvisiace s užívaním návykových látok

Dieťa trpiace touto poruchou bude brať návykové látky aj keď mu vysvetlíte, že  škodia jeho zdraviu. Príznaky sa týkajú rôznych oblastí:

Povahové zmeny – samotárstvo, agresivita, náhle zmeny nálad, tajnostkárstvo, podráždenosť, depresia, precitlivenosť, skľúčenosť, stavy úzkosti, nízke sebavedomie, psychotické stavy

Narušené rodinné vzťahy – nerešpektovanie rodinných pravidiel, uzavretosť, narastanie konfliktov v rodine, izolovanosť od rodiny, dieťa nechce svojich kamarátov predstaviť rodine

Problémy vo vzťahoch s kamarátmi – má kamarátov s kladným vzťahom k návykovým látkam

Ťažkosti v oblasti motivácie – väčšinou má dieťa pasívny postoj k učeniu, ťažšie si osvojuje vedomosti, stráca záujem o šport, učenie, svoje záujmy a záľuby

Problémy v škole – zanedbávanie školských povinností, zhoršený prospech, neskoré príchody do školy, záškoláctvo, agresivita voči iným

Zmeny zovňajška a zdravia – nápadný je náhly úbytok hmotnosti, časté ochorenia dýchacích ciest, žalúdočné ťažkosti, nezdravá farba kože, červené oči, deti postupne zanedbávajú osobnú hygienu

C: Poruchy správania súvisiace so sociálnymi vzťahmi, komunikáciou, učením a koordináciou

 1. Šikanovanie

Je to osobitný prípad problémov v spoločenských vzťahoch a agresivity. O  šikanovanie ide vtedy ak dieťa úmyselne týra, manipuluje a zotročuje spolužiaka, alebo spolužiakov a používa pritom agresiu a manipuláciu. Patrí sem: fyzická agresia, slovná agresia, ničenie vecí, násilné a manipulatívne príkazy a krádeže, zosmiešňovanie kresbami a hanlivými príbehmi resp. básničkami.

 1. Problémy v spoločenských vzťahoch, v komunikácii, nezvyčajné záľuby a správanie

 Do tejto skupiny patria deti, u ktorých sú ťažkosti a zvláštnosti v správaní podmienené stanovenou diagnózou, sú to deti, ku ktorým je ťažké nájsť si cestu a veľmi problematické je s nimi spolupracovať.

Patria sem:

Detský autizmus

Aspergerov syndróm

Poruchy reči

Elektívny mutizmus

 D: Poruchy správania vyvolané úzkosťou a stresom, depresia, schizofrénia

Do tejto skupiny patria deti, ktorých dráždivé a problematické správanie je primárne spôsobené úzkosťou, vtieravými myšlienkami a nutkavými činnosťami.

Patria sem:

 1. Problémy vyvolané úzkosťou a stresom

Generalizovaná úzkostná porucha

Separačná úzkostná porucha

Fóbie – sociálna, situačná

Posttraumatická stresová porucha

Obsedantno – kompulzívna porucha

 1. Psychické poruchy s telesnými prejavmi

Tikové poruchy

Poruchy príjmu potravy – mentálna anorexia, bulímia

Seba poškodzovanie

Enuréza

Enkompréza

Poruchy spánku – somnabulizmus, nočné desy, nočné mory

 1. Poruchy nálad
 1. Schizofrénia

Všeobecné postupy pri riešení porúch správania

 1. DOMA
 • ak dieťa ešte nenavštevuje školské zariadenie, poraďte sa s detským lekárom
 • vyhľadajte pomoc školského psychológa, pedagogicko – psychologickú poradňu, prípadne klinického psychológa

Odborníci využívajú rôzne psychologické testy na zhodnotenie inteligencie, schopnosti učiť sa, zistia, čo si dieťa o sebe myslí, ako sa cíti, či trpí nejakou konkrétnou poruchou. Ďalej v domácom prostredí je potrebné uspokojiť základné psychologické potreby dieťaťa, podporiť dieťa, komunikovať s ním, aktívne počúvať, čo nám chce dieťa povedať, dodržiavať dôslednosť pri stanovení jasných pravidiel, odmeňovať vhodné správanie a vedieť potrestať vhodným spôsobom neželané správanie.

 1. V ŠKOLE
 • zmeniť prístup
 • premýšľať o tom, že dieťa by mohlo mať ťažkosti s učením aj citové problémy
 • spolupracovať s rodičmi
 • podpora kolektívu – správne usporiadanie skupinového prostredia
 • vedieť riešiť konflikty a zvládať hnev
 • práca s problémovým dieťaťom
 • práca s ostatnými spolužiakmi
 • spolupráca s kolegami
 • vypracovať strategický plán
 • schopnosť jednať v krízovej situácii
 • využívať preventívne techniky
 1. TERAPEUTICKÉ TECHNIKY

Náprava je pomerne zložitá, tak isto ako diagnostika porúch správania. Stanovenie kombinácie techník trvá určitý čas. Problémy, ktoré deti majú sú jedinečné a aj keď má odborník dobrý nápad ako dosiahnuť úspech – nič nemôže zaručiť. Netreba očakávať, že po prvej návšteve u odborníka problémy zmiznú akoby šibnutím čarovného prútika. Tým, že vyhľadáte odborníka, začnete len objavovať aké máte možnosti, ale nemôžete očakávať okamžitú nápravu. U detí, ktoré majú poruchy správania sa zistilo, že stratégie a techniky na ich zvládanie sa dobre osvedčili. Mnoho ťažkostí sa dá ovplyvniť jednoduchými stratégiami, ktoré sú najefektívnejšie, keď sa zavedú čím skôr po odhalení poruchového správania a dodržiavajú ich všetky zúčastnené strany.