O škole

História školy
Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi edukácie podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej.
Školstvo sa na Slovensku začalo rozvíjať v stredoveku. O školách z Veľkej Moravy vieme veľmi málo. Viac  písomných zmienok o školách je od 13. storočia , ktoré zriaďovala rímsko katolícka cirkev ako monopolný činiteľ ideológie vo feudálnej spoločnosti.
Prvé písomné zmienky o našej škole obsahujú záznamy z kanonickej vizitácie z rokov 1693 a 1700 – vyučoval v nej Andrej Hodermarský a išlo zjavne o cirkevnú školu, ktorá v roku 1863 zhorela.
Po vzniku ČSR bola škola poštátnená. Prvým učiteľom bol Július Grožo, ktorý vyučoval aj slovenský a rusínsky jazyk.
Prvým povojnovým učiteľom v školskom roku 1945/46 už na dvojtriednej škole bol Štefan Zjatik. Od roku 1951 riaditeľom školy bol Viktor Leukanič. V rokoch 1955-1958 v škole pôsobil Ivan Gača. V Majerke boli dve cirkevné školy – rímskokatolícka a evanjelická. Rímskokatolícku postavili v roku 1763.
Vyučovanie po vojne sa obnovilo až v roku 1946. Vyučovací jazyk bol jazyk slovenský. Jeden mesiac v škole pôsobil Ján Bielic, po ňom sa riaditeľkou školy stala Magdaléna Krempaská a neskôr Mária Futašová. V roku 1949 ju vystriedal František Siska a po ňim v roku 1950 Arpád Kuchár. V rokoch 1951 – 1954 školu riadil Michal Ihnančák, po ktorom prišiel František Draxler s manželkou Annou a zotrval v škole do roku 1969. V tejto funkcii ho vystriedal Ján Hatala, ktorý v tejto funkcii pôsobil do roku 2001. Zlúčením Majerky a Stotiniec v roku 1960 sa zlúčili aj školy.
V rokoch 1960 – 1969 na škole pôsobili:M. Jurková, E. Kafčáková, A. Krempaská, V. Lajčaková, A. Draxlerová.
V rokoch 1969 – 1996 na škole pôsobili: M. Hatalová, A. Vargová, E.Oravcová,   K.  Figlárová,                    J. Tatranský, M. Jarotková, A. Mašlonková, M. Brijová, Z. Zajacová,  M. Šoltesová, M. Pitoňaková,              J. Lajdová, E. Geletková, Z. Pavličko, M. Galliková,  M. Strakuľová, K. Hudačeková, M. Kurnatová,         V. Čonka, S. Mazurek, A. Staviarska,  H. Krempaská, M. Bolcarovičová, D. Štefaňáková, K. Polačeková, A. Geletková, E. Valenčíková, E. Kudzbelová, A. Krempaská, N. Gurková, E. Terebešiová,  L. Troppová   A. Majerčáková, J. Lepiš, M. Horanská, I. Smolenová, M. Gildeinová, I. Miturová, A. Šterbáková,               J. Bekeš,  Ľ. Chamillová, E. Regecová, L. Pisarčíková, E. Fodorová, E. Konopeusová.
Od roku 1991 je základná škola umiestnená v bývalej materskej škole, ktorú občania postavili v takzvanej akcii ,,Z“ ( čiastočne svojpomocne). Staré budovy zýkladných škôl odovzdali cirkvám – v Majerke evanjelickej cirkvi, v Stotinciach cirkvi gréckokatolíckej.
             Od roku 2001 je riaditeľkou školy PaedDr. Irina Miturová.
V priebehu rokov 2001 – 2015 prebehla komplexná rekonštrukcia starej budovy základnej školy.
V rokoch 2015 – 2016 sa zrealizovala prístavba a modernizácia ZŠ Ihľany.
V rámci projektu sa vytvorila prístavba so šiestimi triedami. Jestvujúci objekt základnej školy a novovybudovaná prístavba sú prepojené spájacím vestibulom, ktorý slúži ako aj hlavný vstup a zádverie do budovy prístavby, na ktorý nadväzuje chodbu a vnútorné  hlavné schodisko. Po stranách chodby je umiestnená  šatňa, hygiena detí a učiteľov, sklad – kabinet a tri vyučovacie triedy. Na 2.poschodí sú umiestnené tri vyučovacie triedy, počítačová trieda, kabinet a riaditeľňa. Oficiálne otvorenie prístavby základnej školy bolo 04. 09. 2016.     
Škola poskytuje žiakom: 
– modernú, zrekonštruovanú školu, príjemné, zdravé  prostredie v škole rodinného typu
– kvalitnú výchovu a vzdelávanie,
– kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a asistentov učiteľa,
– individuálny prístup k žiakom rešpektujúci osobnosť každého žiaka,
– priaznivé podmienky pre slobodný, tvorivý a prirodzený prejav detí,
– alternatívne vyučovacie postupy, (zážitkové učenie, projektové vyučovanie, besedy, kultúrne vystúpenia, prednášky…),
– vyučovanie anglického jazyka od prvého ročníka,
– v popoludňajších hodinách rôznorodú činnosť v záujmových útvaroch.