Hlavná stránka

Záložka do kníh spája školy

Naša škola sa opäť zapojila do tohto projektu. Účelom tohto projektu je vzbudiť záujem žiakov o čítanie a pestovať v nich kladný vzťah ku knihám. Zároveň v tomto projekte získavame nových kamarátov zo škôl v Českej republike, s ktorými si vymieňame záložky, darčeky a píšeme listy. Tohto roku nám bola pridelená partnerská škola vo Vacove.

Beseda s políciou

Dňa 10.10. 2023 sa na našej základnej škole uskutočnila beseda s pánom policajtom ,predstavil žiakom prácu policajtov. Popísal im policajnú uniformu, ukázal rôzne pomôcky, ktoré policajti využívajú pri svojej práci a priblížil samotnú prácu policajtov. Formou prezentácie ukázal žiakom, ktoré zvieratá im pomáhajú pri práci. Policajné pomôcky sa žiakom veľmi páčili a niektorí žiaci si aj prácu s týmito pomôckami vyskúšali. Pánovi policajtovi za ochotu a trpezlivosť ,, ďakujeme. ´´ Besedu viedol kpt. Ing. Milan Ženčuch z ORPZ v Starej Ľubovni.

Oznam

Prázdniny sa pomaly končia a my sa na Vás už veľmi tešíme! Dúfame, že aj Vy na nás 🙂

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční v pondelok 04.09.2023 o 08.00 hod. v budove tunajšej Základnej školy. Tešíme sa na Vaše zážitky z prázdnin!

Oznam

Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutoční dňa 30.06.2023 o 8:30 hod. v budove tunajšej Základnej školy.

ZÁPIS  DETÍ  DO  1. ROČNÍKA

na školský rok 2023/2024 sa uskutoční  v budove základnej školy v Ihľanoch dňa 28. 04. 2023 v čase od  10,30 do 16,00 hod.

Zapisujú sa deti narodené od 01.09.2016 do 31.08.2017.

Na zápis prídu rodičia s deťmi. 

Na zápis je potrebné priniesť:

 •  rodný list dieťaťa,
 •  občiansky preukaz rodičov, alebo zákonných zástupcov    
 •  preukaz  poistenca dieťaťa – kartičku poistenca

Bližšie informácie podá riaditeľka Základnej školy v Ihľanoch.

PaedDr. I. Miturová

riaditeľka školy

Informácia (pre rodičov) k poskytovaniu dotácií na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023

Dňa 28.02.2023 bol v zbierke zákonov SR zverejnený zákon č. 65/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi“). Predmetná novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi s účinnosťou od 01.05.2023 mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“). Konsolidované znenie zákona o dotáciách je zverejnené tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/544/20230501.html Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu reagujú na neustále sa zvyšujúce životné náklady domácností s deťmi ako sú energie, potraviny, zvýšenie cien stravovania detí v školách
z dôvodu úpravy finančných pásiem na nákup potravín na jedlo v zariadeniach školského stravovania, ako aj z dôvodu zvyšovania režijných nákladov v týchto zariadeniach. V nadväznosti na novú právnu úpravu zákona o dotáciách od 01.05.2023 pri poskytovaní dotácií na stravu dochádza k nasledovným zmenám:
Oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu:
V zmysle § 4 ods. 3 zákona o dotáciách, dotáciu na stravu možno poskytnúť na zabezpečenie obeda na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo 1. až 9. ročník ZŠ,
V prípade detí navštevujúcich posledný ročník MŠ alebo ZŠ, bude možné dotáciu na stravu od 01.05.2023 poskytnúť len za podmienky, ak rodič dieťaťa podá ŽIADOSŤ-NÁVRATKU o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa. Dotáciu na stravu je možné na deti zo poskytnúť len v prípade, ak odoberajú obed v škole v rámci vyučovania alebo výchovno-vzdelávacieho procesu. V ŽIADOSTI-NÁVRATKE sa rodičia detí písomne vyjadria, či žiadajú alebo nežiadajú o poskytnutie dotácie na stravu (v prílohe). V prípade, ak rodič dieťaťa nedoručí túto návratku do školy (triednemu učiteľovi) v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým rodič v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiada. Na uvedenú skutočnosť sú rodičia detí upozornení. Rodič dieťaťa má možnosť žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu odvolať a v takomto prípade zriaďovateľ školy úradu oznámi „úbytok“ dieťaťa na príslušnom zozname oprávnených detí.

Vážení rodičia,

v zmysle § 37 ods. 1 a § 37a ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení účinnom od 01.01.2023 sa zákonný zástupca žiaka, ktorý zanedbáva starostlivosť o výchovu a vzdelávanie žiaka dopustí priestupku, ak žiak neospravedlnene vynechá viac ako 15 (teda najmenej 16 a viac) vyučovacích hodín v mesiaci.
    Za priestupok obec uloží pokutu od 30€ do 331,50€ a to aj opakovane.
Obec dostáva podnety o záškoláctve z príslušných škôl, čo školám vyplýva z platnej legislatívy, konkrétne z § 5 ods. 11, 12, 15 a 16 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Následne obci ten istý zákon ukladá povinnosť konať a prejednávať priestupok alebo správny delikt na úseku povinnej školskej dochádzky podľa nového znenia § 37 ods. 1 a § 37a ods. 1, ktoré boli vysvetlené vyššie.
    Apelujeme preto na všetkých zákonných zástupcov, aby každú neprítomnosť žiaka na vyučovaní bezodkladne (ešte hneď v prvý deň, kedy žiak chýba) oznámili triednemu učiteľovi. V prípade viac ako 15 neospravedlnených hodín bude škola postupovať podľa vyššie uvedeného zákona.

PaedDr. I. Miturová

riaditeľka školy

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok…

Žiaci našej školy sa zapojili do krásnej celoslovenskej zbierky plnej lásky a dobrého srdca. Spolu pripravili krabice, ktoré potešia ľudí v domove dôchodcov a urobia im krajšie Vianoce. Žiaci s láskou a nadšením nosili rôzne sladkosti, čaje, kávy, ktorými naplnili krabice. Ďakujeme aj rodičom, ktorí sa do tejto charitatívnej činnosti zapojili.

Záložka do kníh spája školy

Naša škola sa už piaty krát zapojila do tohto projektu. Účelom tohto projektu je vzbudiť záujem žiakov o čítanie a pestovať v nich kladný vzťah ku knihám. Zároveň v tomto projekte získavame nových kamarátov zo škôl v Českej republike, s ktorými si vymieňame záložky, darčeky a píšeme listy. Tohto roku nám bola pridelená partnerská škola v Kolíne. Poďakovaním za zapojenie do projektu je získanie diplomu zo Slovenskej pedagogickej knižnice Bratislava.

Beseda s políciou

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Oznam

Zápis:

11. 04. 2022 od 10:45 do 16:00

Zápis bude prebiehať:

 • fyzicky za prítomnosti zákonných zástupcov dieťaťa spolu s dieťaťom
 • k zápisu je potrebné priniesť RODNÝ LIST DIEŤAŤA , OBČIANSKY PREUKAZ  ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV, KARTIČKU  POISTENCA  DIEŤAŤA
   

Spôsob podania prihlášky do 1.ročníka

 • rodičia vypíšu prihlášku v listinnej podobe priamo v škole počas zápisu (tlačivo na vyplnenie “Prihláška do 1.ročníka” dostanú rodičia v škole)

   Dôležité upozornenie:

 • prihláška do 1.ročníka musí byť podpísaná oboma rodičmi 

  Ak nemôžu prísť k zápisu obaja zákonní zástupcovia, môžete si prihlášku vytlačiť dopredu a priniesť podpísanú oboma zákonnými zástupcami.

V prípade že:

       a) zákonní zástupcovia sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať  len jeden, vypíšete písomné vyhlásenie: Pisomné__vyhlásenie__dohoda_zákonných_zástupcov.

 b)  nie ste v kontakte s druhým zákonným zástupcom dieťaťa, vypíšete písomné vyhlásenie Písomné_vyhlasenie_-_jeden_zákonný_zástupca

      Pre tých, ktorí žijú dlhodobo v zahraničí:

Títo rodičia môžu urobiť všetky operácie aj online

1. Vypíšte a odošlite  elektronickú prihlášku

2. Vyplňte  žiadosť o štúdium v zahraničí a zašlite podpísané tlačivo (jeho scan) na mailovú adresu:: i.miturova127@gmail.com

alebo  všetky dokumenty vytlačte, podpíšte  a  pošlite poštou na adresu školy: Základná škola, Ihľany 127, 059 94 Ihľany č. 127

OZNAM

Jarné prázdniny od 21.02.2022 ( pondelok ) do 25.02.2022 ( piatok ). Nástup do školy 28.02.2022 ( pondelok ).

Obrovský úspech vo výtvarnej súťaži The 21th Kanagawa Biennial World Children’s Art Exhibition Japonsko. Žiačka SZUŠ Rosnička Gabika Mišalková z elokovaného pracoviska Zš Ihľany vyhrala cenu Kanagawa prize. Tejto súťaže sa zúčastnilo 57 krajín z celého sveta s 8062 prácami. Z Európy to bolo 25 krajín a 1958 prác. Z tohto neskutočného počtu prác uspela naša žiačka so svojou prácou Anjel: https://kanagawabiennial.jp/gallery?loc=en…

Vianočné prázdniny – 20.12.2021 – 07.01.2022. Predpokladaný nástup do školy je 10.01.2022.

Oznam

Z dôvodu pozitívneho testu na COVID – 19 u žiaka z 3.A triedy a na základe rozhodnutia RÚVZ SR v Poprade ostávajú triedy od 25.11.2021 do 04.12. 2021 v karanténe. Predpokladaný návrat žiakov do školy je 6.12.2021.

OZNAM

Pozývame rodičov na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 25.10.2021 (pondelok) o 14,30 hod. v budove Základnej školy v Ihľanoch. Vzhľadom k epidemiologickej situácii  rodičovské združenie prebehne v triedach. Prosíme o dodržanie protiepidemiologických opatrení (respirátor).

PaedDr. I. Miturová

riaditeľka školy

Oznam

Prázdniny sa pomaly končia a my sa na Vás už veľmi tešíme! Dúfame, že aj Vy na nás 🙂

Tešíme sa na Vaše zážitky z prázdnin!

Oznam

V súvislosti s nariadenou karanténou zamestnancov základnej školy sa od 14.04.2021 do 28.04.2021 prerušuje prevádzka základnej školy.

PaedDr. I. Miturová

riaditeľka školy

ZÁPIS  DETÍ  DO  1. ROČNÍKA

na školský rok 2021/2022 sa uskutoční  v budove základnej školy v Ihľanochdňa 12. 04. 2021 v čase od  10,45 do 16,00 hod.

Zapisujú sa deti narodené od 01.09.2014 do 31.08.2015a deti,  ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.

Vzhľadom k mimoriadnej situácii v súvislosti s Covid-19 sa zápis uskutoční bez osobnej prítomnosti detí.

Počas zápisu Vás prosíme o dodržiavanie sprísnených hygienických opatrení. 

Na zápis je potrebné:

 •  priniesť  rodný list dieťaťa,
 •  občiansky preukaz rodičov, alebo zákonných zástupcov    
 •  preukaz  poistenca dieťaťa.

Bližšie informácie podá riaditeľka Základnej školy v Ihľanoch.

PaedDr. I. Miturová

riaditeľka školy

ODKLAD POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

V prípade, ak rodič chce dieťaťu odložiť nástup do školy, musí postupovať nasledovne:

 1. Požiadať riaditeľku MŠ v Ihľanoch, nie riaditeľku ZŠ, o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.
 2. Vyplniť žiadosť o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (v MŠ Ihľany).
 3. Priložiť písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomný súhlas pediatra, informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ho  doručí  základnej škole v Ihľanoch dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu.

ZÁPIS DIEŤAŤA SO ŠVVP

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2021.

ROZHODNUTIA

Rozhodnutia o prijatí na plnenie povinnej školskej dochádzky alebo o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky budú vydané po ukončení zápisu najneskôr do 15. júna 2021. Termín na ich prevzatie bude zverejnený na stránke našej základnej školy.

PaedDr. Irina Miturová

riaditeľka školy

Oznam

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v okrese Kežmarok a prevádzkové možnosti našej základnej školy bude vzdelávanie aj od pondelka  08. marca 2021 poskytované prezenčne- v škole tak, ako bolo nastavené 01. marca po jarných prázdninách.  

Zostáva aj naďalej preukázanie sa rodiča alebo zákonného zástupcu negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní (nič sa teda nemení) a odovzdanie podpísaného čestného vyhlásenia. Žiak  1. stupňa ZŠ sa netestuje.

PaedDr. I. Miturová, riaditeľka školy

 Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 8. 3. 2021 (pdf, 156.3 kB)

https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021/

https://www.minedu.sk/data/att/18929.pdf

 Uznesenia vlády SR č. 123/2021 z 28. februára 2021 (pdf, 343.6 kB)

 Príloha č. 11c – Zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov (docx, 23.5 kB)

Oznam

Riaditeľka Základnej školy v Ihľanoch oznamuje, že od 08 . februára 2021 (pondelok) žiaci I. stupňa základných škôl pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania – každý deň ráno môžu prísť do školy za dodržania určitých podmienok. Testovanie žiakov I. stupňa nie je povinné, avšak otestovaný musí byť jeden z ich rodičov a preukázať sa negatívnym testom prvý deň nástupu do školy a následne podľa usmernení MŠVVAŠ SR. To znamená, že prezenčná forma vzdelávania bude umožnená iba tým žiakom našej školy, ktorých rodičia, respektíve jeden z rodičov, prinesú do školy negatívny test. Zákonní zástupcovia žijúci v spoločnej domácnosti si individuálne zabezpečia testovanie v niektorom zo zriadených mobilných odberných miest podľa vlastného výberu a rozhodnutia. Platnosť negatívneho testu je 7 dní. Pandemická OČR už nebude vyplácaná.
 
V Ihľanoch 03.02.2021
PaedDr. Irina Miturová
riaditeľka školy


Študijný materiál pre žiakov od 01.02.2021:

Oznam

Školy sa v pondelok 01. februára ešte neotvoria. Pokračovať sa bude v dištančnom spôsobe výučby. Pracovné listy si môžete vyzdvihnúť v pondelok 01. februára 2021 v budove školy v čase od 9.00 do 11.00 hod. za dodržania protiepidemiologických opatrení. Vstup do budovy len s rúškom!

Študijný materiál bude zverejnený podľa ročníkov aj na webovej stránke školy – www.zsihlany.sk

PaedDr. I. Miturová riaditeľka školy

Oznámenie o hodnotení žiakov (úprava klasifikácie predmetov)
Riaditeľka Základnej školy v Ihľanoch, 127 v súlade s Usmernením Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej
situácie, ktorá bola spôsobená prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2020/2021, a po
prerokovaní v pedagogickej rade vydáva Oznámenie o hodnotení žiakov.
Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:
● Zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na
domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,
● sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,
● akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.
Získavanie podkladov na hodnotenie
Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného
vyučovania v škole najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi.
Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované
žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka. Podkladmi sú
aj výchovno-vzdelávacie výsledky, ktoré žiak dosiahol do 18.12.2020.
1.ročník
Žiaci 1.ročníka budú hodnotení slovne.
2.ročník
Žiaci 2.ročníka budú hodnotení klasifikačným stupňom „známkou“ : SJL, MAT, PVO,NBV,
Hodnotenie absolvoval: HUV, TSV, VYV, ETV.3. a 4. ročník
Žiaci 3. a 4.ročníka budú hodnotení klasifikačným stupňom „známkou“ : SJL, MAT, PDA, VLA, ANJ.
Hodnotenie absolvoval: HUV, TSV, VYV,ETV, PVC, INF.

Zároveň oznamujeme, že Výpis klasifikácie za I. polrok školského roka 2020/2021 dostanú žiaci po opätovnom nastúpení do školy.

V Ihľanoch 27.01.2021

PaedDr. I. Miturová
riaditeľka školy


Študijný materiál pre žiakov od 25.01.2021:

OZNAM

Vážení rodičia a žiaci,

situácia ohľadom Covid-19 je na celom Slovensku naďalej veľmi vážna, preto sa žiaci od pondelka 25. januára 2021 do školy zatiaľ nevrátia. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime ako doteraz – dištančnou formou doma.

Vzhľadom k tomu, že cez víkend  bude v budove školy  prebiehať testovanie, nebude možné v pondelok vstúpiť do budovy školy, preto Pracovné listy si môžete vyzdvihnúť v utorok 26.01.2021 ráno od 9.00 hod. do 11,00 hod v budove školy za dodržania protiepidemiologických opatrení. Vstup do budovy len s rúškom!

Študijný materiál bude zverejnený podľa ročníkov aj na webovej stránke školy – www.zsihlany.sk

PaedDr. I. Miturová

riaditeľka školy

Študijný materiál pre žiakov od 18.01.2021:

Oznam

Riaditeľka ZŠ v Ihľanoch oznamuje rodičom a žiakom tunajšej školy, že naďalej  platí rozhodnutie ministra školstva z 08 .01. 2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a preto od 18.januára 2021 (pondelok) bude vyučovanie naďalej prebiehať dištančnou formou doma. Pracovné listy si môžete vyzdvihnúť v pondelok 18.januára 2021 v budove školy v čase od 9.00 do 11.00 hod. za dodržania protiepidemiologických opatrení. Vstup do budovy len s rúškom!

Študijný materiál bude zverejnený podľa ročníkov aj na webovej stránke školy – www.zsihlany.sk

PaedDr. I. Miturová

riaditeľka školy

Študijný materiál pre žiakov od 11.01.2021: