Problémy v učení

PROBLÉMY  V  UČENÍ

    Vážení rodičia

Ak má Vaše dieťa problémy v učení, hlavne v čítaní, písaní diktátov, pochopení základných gramatických zákonitostí alebo matematických operácií, môže ísť o špecifické vývinové poruchy učenia, čo je súhrnný názov pre poruchy učenia. Dôležité je podotknúť, že dieťa so špecifickými poruchami učenia musí dosahovať priemerný až nadpriemerný intelekt.

Ide o heterogénnu skupinu porúch, ktorá  sa prejavuje pri osvojovaní a počúvaní reči, čítania, písania, počúvania a matematiky. Majú individuálny charakter a najčastejšie vznikajú na podklade dysfunkcie CNS. Môžu byť kombinované s inými postihmi. Často majú spoločné znaky a neprejavujú sa v oblasti, kde je defekt najvýraznejší.

Príčiny vzniku špecifických porúch učenia sú:

 • genetika
 • štruktúra a fungovanie mozgu
 • hormonálne zmeny
 • deficity v kognitívnej rovine (motorická, sluchová a zraková pamäť, poruchy reči, …)
 • kombinácia defektov
 • problémy v správaní, osobných vzťahoch dieťaťa s rodičmi, učiteľom
 • vplyv vonkajšieho prostredia

Základné rozdelenie špecifických porúch učenia:

DYSLEXIA

najznámejší pojem zo skupiny špecifických porúch učenia

najnápadnejšie ovplyvňuje úspešnosť dieťaťa v škole

 • úroveň schopnosti čítať je nižšia, ako môžeme očakávať od dieťaťa vzhľadom k veku a mentálnej úrovni

DYSGRAFIA

postihuje grafickú stránku písomného prejavu, čitateľnosť a úpravu textu

deficity v hrubej a jemnej motorike

 • problémy s orientáciou v operačnom priestore

 

 

DYSORTOGRAFIA

 • porucha osvojovania pravopisu

prejavuje sa hlavne v oblasti tzv. špecifických dysortografických javov

osvojovanie a aplikácia gramatických pravidiel je postihnutá sekundárne

DYSKALKÚLIA

 • porucha osvojovania matematických schopností

výrazné problémy v chápaní číselných pojmov

problémy v chápaní a uskutočňovaní matematických operácií

DYSPRAXIA

 • porucha postihujúca osvojovanie si, plánovanie a uskutočňovanie voľných pohybov

Špecifické poruchy učenia môžu byť aj na báze porúch pozornosti, medzi ktoré patria:

ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou

ADD – porucha pozornosti bez hyperaktivity

ODD – opozičné správanie

alternatívy ADHD (bez agresivity alebo s ňou)

 

PaedDr. Miturová I.

riaditeľka ZŠ