Krúžky

Hlavným cieľom krúžku je hravou formou podporiť rozvíjanie jemnej motoriky, grafomotoriky, komunikačných schopností, kognitívnej, emocionálnej a psychomotorickej oblasti,  lokomočných pohybov. Naučiť žiakov zotrvať v hre – inej činnosti a dokončiť ju. Pomôcť získané poznatky a skúsenosti aplikovať v rôznych aktivitách – v spoločenskom živote.

Meno Názov krúžku
Ing. Mgr. Marcela Paludková Tvorivé kreslenie
Mgr. Adelína Oračková Tvorivé ručičky
Mgr. Mária Starinská Hravá angličtina
Mgr. Michaela Galliková Mixáčik
Mgr. Dominika Dzurňáková Maják