Krúžky

Hlavným cieľom krúžku je hravou formou podporiť rozvíjanie jemnej motoriky, grafomotoriky, komunikačných schopností, kognitívnej, emocionálnej a psychomotorickej oblasti,  lokomočných pohybov. Naučiť žiakov zotrvať v hre – inej činnosti a dokončiť ju. Pomôcť získané poznatky a skúsenosti aplikovať v rôznych aktivitách – v spoločenskom živote.

Meno Názov krúžku
Elena Regecová Čitateľský
Mgr. Adelína Oračková Divadelný
Mgr. Mária Starinská Vševedko
Michaela Galliková Z každého rožka troška
Mgr. Jana Palčová Hudobno-literárny
Mgr. Dominika Dzurňáková Hravé čítanie